Skip to main content

Privacyverklaring

Vertrouwen en zorgvuldigheid
Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Administratiekantoor Goemans zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Administratiekantoor Goemans zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Administratiekantoor Goemans heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy binnen Administratiekantoor Goemans
Administratiekantoor Goemans stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Administratiekantoor Goemans houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacy-beleid van Administratiekantoor Goemans wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Administratiekantoor Goemans persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt.

Uw rechten
Administratiekantoor Goemans verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die Administratiekantoor Goemans met u of uw werkgever heeft gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over uw rechten, leest u verderop.

Website en cookies
De website van Administratiekantoor Goemans, die u nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan Administratiekantoor Goemans verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Administratiekantoor Goemans maakt geen gebruik van cookies.

Contact
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Administratiekantoor Goemans de verantwoordelijke is. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met Administratiekantoor Goemans.